listopad 2018

listopad 2018

Z obsahu čísla:

Téma: Tajná zpráva o Marcebile
– návrat dobrých časů v Krušných horách
Thema: Geheime Nachricht von Marzebilla
– Rückkehr der guten Zeiten in das Erzgebirge ......4
Ze společnosti a kultury: V Nejdku se slavilo
100 let od vzniku Československa
Kultur und Gesellschaft: In Nejdek hat man
das 100-jährige Jubiläum der Gründung
der Tschechoslowakei gefeiert .................................7
Ze společnosti a kultury: Zajímavé kulturní
a sportovní akce v regionu
Kultur und Gesellschaft: Interessante Kulturund
Sportveranstaltungen in der Region .................8
Ze společnosti a kultury: Slavnostní odpoledne
v Horní Blatné
Kultur und Gesellschaft: Feierlicher Nachmittag
in Horní Blatná ........................................................9
Aktuality: Nové pietní místo na historickém
pohřebišti v Jindřichovicích
Aktualität: Neue Gedenkstätte auf dem historischen
Friedhof in Jindřichovice ........................................10
Aktuality: Jáchymov stále překvapuje
Aktualität: Jáchymov überrascht immer noch .........10
Historie: Prosperita abertamských rukavičkářů
výrazně změnila ráz města
Geschichte: Prosperität von Aberthamer
Handschuhmacher hat den Charakter der Stadt
deutlich verändert ...................................................12
Sport: Blaťák podevatenácté
Sport: Blaťák Lauf zum zwölften Mal ......................15
Hory a lidé: Vysoké kmitočty na hřebeni Krušných hor
Gebirge und Leute: Höhe Frequenzen auf dem
Erzgebirgskamm ........................................................16
Historie: O šenkování, výčepu a právu várečném v Perninku
Geschichte: Von Schankstuben und dem Braurecht in
Pernink ......................................................................18
Z naší přírody: Rudenský vodní příkop
– nenápadná perla krušnohorské krajiny (1. část)
Aus unserer Narur: Wasserkunstgraben in Rudné –
unauffällige Perle der Erzgebirgslandschaft (1. Teil) ..20
Z naší přírody: První regionální naháňka
Aus unserer Natur: Der erste regionale Zutrieb ......22
Aktuality: Vánoční dopis obyvatelům obou zemí
Aktualität: Zwei Länder Weihnachtsbrief ................24
Sport: Lyžařský klub Slovan Karlovy Vary
slavil 60 let od svého vzniku
Sport: Skiclub Slovan Karlovy Vary hat das
60-jährige Jubiläum seiner Gründung gefeiert .......25
Hory a lidé: Adolf Rejsek, odbojář ze Západu
Gebirge und Leute: Adolf Rejsek, der
Widerstandskämpfer aus dem Westen ......................26
Aktuality: Po stopách krušení v Krušných horách
Aktualität: Auf den Spuren der Erzgewinnung im
Erzgebirge ................................................................27
Zaručené počasí: Letošní podzim
Das Wetter: Der diesjährige Herbst ........................28
Boží Dar: Slavnostní otevření II. etapy Cínové stezky
Boží Dar: Feierliche Eröffnung der II. Etape des
Zinnweges ................................................................30
Recept měsíce: Houbová omáčka
Rezept des Monats: Schwammerlbrühe ...................31
Vážně nevážně: Volby nevolby aneb malé ohlédnutí
Ernsthaft unernsthaft: Wahl – Unwahl, oder ein
kleiner Rückblick .....................................................31