březen 2018

Celé číslo ke stažení ikona 7.9MB

březen 2018

Z obsahu čísla:

Téma: Tajná zpráva o Marcebile
Thema: Geheime Nachricht von Marzebilla ..............4
Ze společnosti a kultury: Swing ovládl Pernink
Kultur und Gesellschaft:
Swing beherrschte Pernink ........................................7
Ze společnosti a kultury: Zajímavé kulturní
a sportovní akce v regionu
Kultur und Gesellschaft: Interessante Kultur- und
Sportveranstaltungen in der Region ..........................8
Abertamské noviny: Závody štafet
historických lyžníků již podesáté
Aberthamer Zeitung: Der historische
Skistaffellauf schon zum zehnten Mal ........................9
Aktuality: Problémy a strasti
krušnohorských lyžařských tras
Aktualität: Probleme und Kummer
der erzgebirgischen Skitrassen ................................10
Z naší přírody: Rudní bohatství Krušných hor – úvod
Aus unserer Natur: Erzreichtum des Erzgebirges –
die Einleitung ...........................................................12
Když se řekne: Erzgebirge, Rudohoří, Krušné hory
Wenn man sagt: Erzgebirge,
Rudohoří, Krušné hory.............................................14
Sport: 38. ročník Karlíkova běhu
Sport: 38. Jahrgang vom „Karlíklauf“ ....................15
Boží Dar: Na Božím Daru zářily světlušky
Boží Dar: In Boží Dar haben
die Leuchtkäfer gestrahlt .........................................16
Rozhovor: S Hanušem Hronem,
dlouholetým spolupracovníkem Luftu
Gespräch: Mit Hanuš Hron, dem langjährigen
Mitarbeiter der Luft .................................................18
Tip na výlet: Síť běžkařských stop kolem Carlsfeldu
Ausfl ugstipp: Das Loipennetz um Carlsfeld .............20
Aktuality: Novinky z Domova pro seniory v Perninku
Aktualität: Neuigkeiten aus dem
Seniorenheim in Pernink ..........................................21
Historie: Obraz Turka a islámu
v barokních rukopisech z Podkrušnohoří
Geschichte: Das Bild des Türken und Islam
in barocken Handschriften aus dem Vorland
des Erzgebirges ........................................................22
Historie: Hostinec Felsenkeller ve Smolných Pecích
Geschichte: Gasthof Felsenkeller
in Smolné Pece .........................................................24
Historie: Hudba v saské hornické kultuře kdysi a dnes
Geschichte: Musik in der sächsischen
Bergbaukultur einst und heute .................................26
Recept měsíce: Postní pokrmy z prosa
Rezept des Monats: Die Fastengerichte
aus der Hirse ............................................................27
Historie: Zásobování vodou v Horní Blatné – 2. díl
Geschichte: Die Wasserversorgung
in Horní Blatná – 2. Teil ..........................................28
Historie: Z historie kina v Perninku
Geschichte: Die Geschichte des Kino in Pernink ....30
Hory a lidé: Wenzel Jaksch,
sudetoněmecký politik a novinář
Gebirge und Leute: Wenzel Jaksch,
der sudetendeutsche Politiker und Journalist ..........31