září 2016

Celé číslo ke stažení ikona 5.94MB

září 2016

Z obsahu čísla:

Téma: Oslavy 500 let města Jáchymova
Thema: Die Stadt Jáchymov hat seine
500-jährige Geschichte gefeiert .......................................3
Historie: Pět set let Jáchymova v datech a obrazech
Geschichte: 500 Jahre Jáchymov in
Daten und Bilder ...............................................................8
Ze společnosti a kultury: Zajímavé kulturní
a sportovní akce v regionu
Kultur und Gesellschaft: Interessante Kultur-
und Sportveranstaltungen in der Region .......................10
Aktuality: Mezinárodní mineralogické
sympozium v Jáchymově
Aktualität: Internationales mineralogisches
Symposium in Jáchymov ..................................................11
Historie: Karl Stülpner –
král krušnohorských pytláků a pašeráků
Geschichte: Karl Stülpner – Der erzgebirgische König
der Schmuggler und Wilderer .........................................13
Sport: Volejbalový turnaj Hřebečná Cup
Sport: Volleyballturnier Hřebečná Cup .........................15
Aktuality: Přebuzská pouť v tropických vedrech
Aktualität: Frühbußer Kerwa bei tropischer Hitze .......16
Z naší přírody: Via ferraty v Krušných horách
Aus unserer Natur: Via ferrata im Erzgebirge ...............18
Aktuality: Sasko-české setkání přátel
Krušných hor v Breitenbrunnu
Aktualität: Sächsisch-Böhmisches
Heimatfreundetreffen in Breitenbrunn ...........................20
Aktuality: Šestadvacáté posvícení na Bublavě
Aktualität: Schwaderbacher Kirchweih .........................21
Sport: Triatlon ve Vysoké Peci
Sport: Triathlon in Vysoká Pec .......................................22
Ze společnosti a kultury: Pozvánka
na ojedinělé výstavy v Ostrově
Kultur und Gesellschaft: Einladung zu einzigartigen
Ausstellungen in Ostrov ...................................................23
Aktuality: Šestá Hudební cesta
Krušnohořím s českou účastí
Aktualität : 6. Erzgebirgische Liedertour
mit böhmischer Beteiligung ............................................24
Z naší přírody: A co vlci? …
Aus unserer Natur: Und was ist mit den Wölfen? .........26
Recept měsíce: Plněné klobouky mladých růžovek
Rezept des Monats: Gefüllte junge Perlpilze .................27
Abertamské noviny: Odpadní vody z Abertam
se budou odvádět do Perninku
Aberthamer Zeitung: Abwässer aus Abertamy
werden nach Pernink abgeleitet .....................................27
Boží Dar: Karlův krok 2016 – letní pohoda a pohyb
Boží Dar: Karlův krok 2016 –
Sommerruhe und Bewegung ...........................................29
Zaručené počasí: Léto v mezích normálu
Das Wetter: Sommer innerhalb der Grenzen
des Normalen ...................................................................30
Když se řekne: Žentour
Wenn man sagt: Der Göpel .............................................31
Vážně nevážně: Tradiční Krušnohorské vinobraní
Ernsthaft unernsthaft: Traditionelles
Erzgebirgsweinfest ...........................................................32