květen 2023

květen 2023

Z obsahu čísla:

Ze společnosti a kultury: Noc kostelů 2023
Kultur und Gesellschaft: Nacht der Kirchen 2023........3
Ze společnosti a kultury: Komedie Perun s vámi
v Merklíně
Kultur und Gesellschaft: Komödie „Perun mit euch“
in Merklín.................................................................4
Historie: Páter Hahn – krušnohorský Faust (1. část)
Geschichte: Pater Hahn – Faust des Erzgebirges
(1. Teil) .....................................................................5
Ze společnosti a kultury: Zajímavé kulturní
a sportovní akce v regionu
Kultur und Gesellschaft: Interessante Kultur- und
Sportveranstaltungen in der Region .......................8
Ze společnosti a kultury: Festival Řetízkárna u dolu
Rovnost v Jáchymově
Kultur und Gesellschaft: Festival Řetízkárna bei der
Grube Rovnost in Jáchymov....................................9
Z naší přírody: Památné a významné stromy
centrálních a západních Krušných hor (8. díl)
Aus unserer Natur: Denkwürdige und bedeutende
Bäume des zentralen und westlichen Erzgebirges
(8. Teil) .....................................................................10
Z naší přírody: Přehrada Lichtenberg
Aus unserer Natur: Talsperre Lichtenberg .............13
Z naší přírody: Třetihorní vulkanity v centrálním
Krušnohoří (dokončení)
Aus unserer Natur: Tertiäre Vulkanite des zentralen
Erzgebirges (Schluss) ..............................................16
Z naší přírody: Vodní toky Krušných hor (8. díl):
Prunéřovský potok
Aus unserer Natur: Wasserläufe des Erzgebirges
(8. Teil): Brunnersdorfer Bach ................................18
Historie: Chronologie osady Mariánská (1. díl)
Geschichte: Chronologie der Siedlung Mariánská/
Mariasorg (1. Teil) ...................................................20
Historie: Z Lehmannovy kroniky (19. díl): O hlavních
průsmycích a dalších cestách přes horní Krušnohoří
Geschichte: Aus der Lehmannschen Chronik (19.
Teil): Über die Hauptpässe und andere Straßen
durch das Obererzgebirge.......................................22
Ze společnosti a kultury: In memoriam Hanuš Hron
Kultur und Gesellschaft: Erinnerung an Hanuš Hron ....24
Historie: Vzpomínka Nejdečana Franze Achtnera
na období jara
Geschichte: Erinnerung Franz Achtners an die
Frühlingszeit ............................................................24
Sport: Merklínský duatlon
Sport: Duathlon in Merklín .....................................26
Recept měsíce: Jak chutná chřest
Rezept des Monats: Wie schmeckt der Spargel ......26
Zaručené počasí: Pozvolný nástup jara
Das Wetter: Der allmähliche Beginn des Frühlings.....27
Boží Dar: Jak jsme uklidili Boží Dar a Ježíškovu
cestu
Boží Dar: Wie wir Boží Dar und den
Christkindesweg aufgeräumt haben .......................28