březen 2023

březen 2023

Z obsahu čísla:

Aktuality: Druhý život důlní převlékárny na Rovnosti
Aktualität: Das zweite Leben des Ankleideraums bei
der Grube Rovnost...................................................3
Rozhovor: S Petrem Krásou, předsedou přípravné
skupiny pro vznik CHKO Krušné hory
Gespräch: Mit Petr Krása, dem Vorsitzenden der
Vorbereitungsgruppe zur Gründung von CHKO
Erzgebirge................................................................4
Ze společnosti a kultury: Zajímavé kulturní
a sportovní akce v regionu
Kultur und Gesellschaft: Interessante Kultur- und
Sportveranstaltungen in der Region .......................8
Aktuality: Česko-německo-ukrajinský benefiční
koncert
Aktualität: Tschechisch-deutsch-ukrainisches
Benefizkonzert..........................................................9
Aktuality: Přes půl století Přejezdu Krušných hor
Aktualität: Mehr als ein halbes Jahrhundert des
Laufes „Übergang des Erzgebirges“ ......................9
Hory a lidé: Ulrich Möckel – vydavatel internetových
novin „Der Grenzgänger“
Gebirge und Leute: Ulrich Möckel – der Herausgeber
der Internetzeitung „Der Grenzgänger“ ..................11
Hory a lidé: Gottfried Silbermann – nejvýznamnější
saský varhanář období baroka
Gebirge und Leute: Gottfried Silbermann –
bedeutendster sächsischer Orgelbaumeister der
Barockzeit ................................................................12
Z naší přírody: Památné a významné stromy
centrálních a západních Krušných hor (6. díl)
Aus unserer Natur: Denkwürdige und bedeutende
Bäume des zentralen und westlichen Erzgebirges
(6. Teil) ....................................................................15
Z naší přírody: Třetihorní vulkanity v centrálním
Krušnohoří (1. díl)
Aus unserer Natur: Tertiäre Vulkanite des zentralen
Erzgebirges (1. Teil).................................................17
Recept měsíce: Divočák na seně
Rezept des Monats: Wildschwein auf Heu ..............19
Historie: Když skončily Jáchymovské doly...
(dokončení)
Geschichte: Als der Betrieb in den Joachimsthaler
Bergwerken zum Erliegen kam (Schluss)................20
Z naší přírody: Vodní toky Krušných hor (6. díl):
Rolava-od pramene k Nejdku
Aus unserer Natur: Wasserläufe des Erzgebirges (6.
Teil): Rolava – von der Quelle bis nach Nejdek ......22
Historie: Vzpomínka Nejdečana Franze Achtnera
na starý hřbitov
Geschichte: Erinnerung Franz Achtners an den alten
Friedhof in Nejdek ...................................................23
Historie: Z Lehmannovy kroniky (17. díl):
O zemětřesení
Geschichte: Aus der Lehmannschen Chronik
(17. Teil): Vom Erdbeben .........................................25
Historie: Ze starých novin (2. díl)
Geschichte: Aus alten Zeitungen (2. Teil) ...............26
Zaručené počasí: Jaro, nebo zima?
Das Wetter: Frühling oder Winter? ........................27
Boží Dar: Jubilejní Dámská jízda
Boží Dar: Jubiläums-Damenfahrt...........................28