říjen 2021

říjen 2021

Z obsahu čísla:

Aktuality: Volby do německého Spolkového sněmu 2021
Aktualität: Die Wahlen zum Deutschen
Bundestag 2021 ..........................................................4
Z naší přírody: Masiv Teufelssteine
v údolí Steinbachtal
Aus unserer Natur: Das Teufelssteinmassiv
im Steinbachtal ..........................................................6
Ze společnosti a kultury: Zajímavé kulturní
a sportovní akce v regionu
Kultur und Gesellschaft: Interessante
Kultur – und Sportveranstaltungen in der Region ...8
Aktuality: Místní referendum o výstavbě Skywalku
v Jáchymově
Aktualität: Lokales Referendum zum Bau des
Skywalks in Jáchymov ...............................................9
Z naší přírody: Přírodní rezervace Ryžovna
Aus unserer Natur. Naturschutzgebiet Ryžovna .....10
Z naší přírody: Vodní nádrže Krušných hor (3. díl): Fláje
Aus unserer Natur: Talsperren des Erzgebirges
(3. Teil): Fláje ..................................................................12
Sport: Pokořte krušnohorské vrcholy v podzimní
výzvě Hroznatova běhu
Sport: Erobern Sie die Erzgebirgsgipfeln in der
Herbst-Challenge „Hroznata Lauf“ .......................15
Téma: Kde všude na Jáchymovsku chodily děti do
školy – doplnění
Thema: Wo überall sind in der Gegend von
Jáchymov die Kinder in die Schule
gegangen – Ergänzung ..................................................16
Rozhovor měsíce: S novým farářem farnosti Ostrov
Krzysztofem Dędekem
Gespräch: Mit dem neuen Pfarrer der
Pfarrgemeinde Ostrov Krzysztof Dędek .................18
Hory a lidé: Smutek nad přísečnickým údolím
Gebirge und Leute: Trauer über
dem Preßnitztal .................................................................. 20
Aktuality: Z činnosti Spolku přátel dolu svatý Mauritius
Aktualität: Aus den Aktivitäten des Vereins der
Freunde der Grube Hl. Mauritius ..........................22
Aktuality: Skulptura světového dědictví na Božím Daru
Aktualität: Welterbe-Skulptur in Boží Dar .............23
Historie: Přebuz – počtem obyvatel nejmenší město
v České republice
Geschichte: Přebuz – die kleinste Stadt Böhmens in
Bezug auf die Einwohnerzahl ..................................24
Hory a lidé: Květy na Mariánské
Gebirge und Leute: Blumen in Mariánská .............27
Ze společnosti a kultury: Zámecká zahrada, světový
fenomén města Ostrov
Kultur und Gesellschaft: Schlossgarten,
Weltphänomen der Stadt Ostrov .............................28
Boží Dar: Neklid hostil druhý ročník Kiwiboje
Boží Dar: Der zweite Jahrgang des Kiwiboj-Cups
auf Neklid.................................................................................30
Historie: Lékaři v Jáchymově (2. díl)
Geschichte: Ärzte in Jáchymov (2. Teil) ......................31
Recept měsíce: Poděkování za úrodu v Krušných horách
Rezept des Monats: Erntedank im Erzgebirge ........32
Duchovní sloupek: Dům nad stříbrnou štolou
Geistliches: Haus über dem Silberstollen ................32