září 2018

září 2018

Z obsahu čísla:

Aktuality: Reportáž z nultého ročníku akce
„Po padesáti letech“
Aktualität: Ein Bericht von dem Nulljahrgang
der Veranstaltung „Nach fünfzig Jahren“ ...............4
Ze společnosti a kultury: Rok bublavského kostela
Kultur und Gesellschaft: Ein Jahr im Leben
der Kirche in Bublava ..............................................4
Téma: Tajná zpráva o Marcebile
– Rozchod Marcebily a Hanse Humpelnmanna
Thema: Geheime Nachricht von Marzebilla –
Marcebila und Hans Humpelnmann trennen sich....6
Ze společnosti a kultury: Zajímavé kulturní
a sportovní akce v regionu
Kultur und Gesellschaft: Interessante Kulturund
Sportveranstaltungen in der Region .................8
Ze společnosti a kultury: Königsmühle 2018
Kultur und Gesellschaft: Königsmühle 2018 ...........9
Aktuality: Posaďte se u nás v Perninku
Aktualität: Setzen Sie sich bei uns in Pernink ..........10
Jáchymov: Jáchymovský srpen
Jáchymov: August in Jáchymov ...............................11
Z naší přírody: Rudní bohatství Krušných hor
– cín (dokončení)
Aus unserer Natur: Der Erzreichtum des Erzgebirges
– Zinn (Schluss)........................................................12
Tip na výlet: Hroznětínská zastavení
– 2. turistický okruh a nový altánek
Ausfl ugstipp: Lehrpfad Hroznětín – 2. touristische
Runde und ein neuer Altan .......................................16
Rozhovor: S předsedou Krušnohorského
spolku Breitenbrunn Klausem Frankem
Gespräch: Mit dem Vorsitzenden
des Erzgebirgszweigvereins Breitenbrunn
Klaus Franke ...........................................................18
Boží Dar: Karlův krok – krok ke zdraví
Boží Dar: Karlův krok – Schritt zur besserer
Gesundheit ...............................................................19
Historie: Jáchymovské požáry
Geschichte: Brände in Jáchymov .............................24
Zaručené počasí: Je už léto za námi?
Das Wetter: Ist der Sommer schon vorbei? .............26
Historie: Po stopách hospod na Tisové
Geschichte: Auf den Spuren von den Gasthäusern
in Tisová ...................................................................28
Abertamské noviny: Po třinácti letech nastane změna
Aberthamer Zeitung: Nach 13 Jahren kommt es
zur Änderung ............................................................30
Vážně nevážně: Kterak Krušnohorci chtěli,
ale přesto k moři nedojeli
Ernsthaft unernsthaft: Wie die Erzgebirgler wollten,
aber trotzdem nicht zum Meer kamen ......................31
Recept měsíce: Horácké bramborové taštičky
Rezept des Monats: Kartoffeltäschchen ...................32