luft prosinec 2017

Celé číslo ke stažení ikona 12.08MB

luft prosinec 2017

Z obsahu čísla:

Téma: Vánoce 2017
Thema: Weihnachten 2017 .........................................4
Aktuality: Adventní dílny na bývalé perninské faře
Aktualität: Adventswerkstatt in der ehemaligen
Pfarrei in Pernink ......................................................5
Ze společnosti a kultury: Živý betlém v Perninku
Kultur und Gesellschaft: Die lebendige
Weihnachtskrippe in Pernink .....................................6
Historie: Nejdecký vodovod
Geschichte: Das Neudeker Wasserwerk ....................7
Ze společnosti a kultury: Zajímavé kulturní
a sportovní akce v regionu
Kultur und Gesellschaft: Interessante
Kultur- und Sportveranstaltungen in der Region .......8
Boží Dar: Ježíškovy vánoční trhy
Boží Dar: Christkindlmarkt in Boží Dar ....................9
Tip na výlet: Drážďanský Striezelmarkt
Ausfl ugstipp: Dresdner Striezelmarkt ......................10
Sport: Novinky v LK Slovan Karlovy Vary
Sport: Neuigkeiten in LK Slovan Karlovy Vary .......13
Sport: Běžkaře potěší kvalitnější stopy,
sezonu však ovlivní říjnová kalamita
Sport: Die Langläufer erfreuen sich besserer
Loipen, die Saison beeinfl usst aber die Kalamität
in Oktober ................................................................14
Rozhovor: Mladý mistr republiky z Perninku
Gespräch: Der junge Meister der Republik
aus Pernink ..............................................................16
Ze společnosti a kultury: Svědectví z Orasína –
život ztracené vlasti
Kultur und Gesellschaft: Zeugnis aus Orasín –
das Leben in der verlorenen Heimat ........................18
Ze společnosti a kultury:
Nová expozice muzea v Horní Blatné
Kultur und Gesellschaft: Neue Ausstellung
des Museums in Horní Blatná ..................................19
Historie: Vývoj demografi e v Krušných horách – 1. část
Geschichte: Demografi sche Entwicklung
im Erzgebirge – 1. Teil .............................................20
Historie: Vývoj Abertam na základě starých matrik
Geschichte: Die Entwicklung der Stadt Abertamy
aufgrund alter Matriken ...........................................22
Historie: Rudenské nářečí včera, dnes a možná i zítra
Geschichte: Trinksaifner Mundart gestern, heute
und vielleicht auch morgen ......................................26
Ze společnosti a kultury: Královské město
Kraslice: hornická minulost a budoucnost
Kultur und Gesellschaft: Die königliche
Stadt Kraslice: Die Vergangenheit und Zukunft
des Bergbau ..............................................................27
Ze společnosti a kultury: Krušnohorské noviny
od jejich počátku až po dnešek
Kultur und Gesellschaft: Erzgebirgszeitung von
dem Anfang bis heute ...............................................28
Historie: U zániku Arnoldova stála těžba uranu
Geschichte: Hinter dem Untergang von Arnoldov
stand der Uranbergbau ............................................30
Recept měsíce: Pravá krušnohorská štóla
Rezept des Monats:
Echter Erzgebirgischer Stollen ................................31
Zaručené počasí: Podzim končí, začíná zima
Das Wetter: Der Herbst geht zur Ende,
der Winter kommt .....................................................3