březen 2017

Celé číslo ke stažení ikona 13.6MB

březen 2017

Z obsahu čísla:

Sport: Karlův běh 2017 –
Češi versus Němci a všichni proti mlze
Sport: Karlslauf 2017 – Tschechen gegen
Deutsche und alle gegen den Nebel ...........................4
Sport: Nejmenší lyžaři poměřili síly na Bublavě
Sport: Die kleinsten Skifahrer haben ihre Kräfte
in Bublava gemessen ..................................................6
Sport: Radon Ski Pec 2017
Sport: Radon Ski Pec 2017 ........................................7
Ze společnosti a kultury: Zajímavé kulturní
a sportovní akce v regionu
Kultur und Gesellschaft: Interessante
Kultur- und Sportveranstaltungen in der Region .......8
Aktuality: Jáchymovský ples
Aktualität: Der Joachimsthaler Ball ..........................9
Historie: Třicetiletá válka v Krušných horách – 2. část
Geschichte: Der Dreißigjährige Krieg
im Erzgebirge – Teil 2 ..............................................10
Téma: Kraslická dráha (2. část)
Thema: Die Graslitzer Bahn (Teil 2) .......................13
Když se řekne: Vlak
Wenn man sagt: Der Zug .........................................15
Téma: Krušnohorská železnice
Most – Moldava – Freiberg (2. část)
Thema: Die erzgebirgische Eisenbahn
Most – Moldava – Freiberg (Teil 2) .........................16
Sport: Vývoj vybavení pro běh na lyžích – 2. část
Sport: Die Entwicklung
der Langlauf Ausrüstung – Teil 2 .............................19
Hory a lidé: Heinz Kurt Henisch,
vědec světového významu
Gebirge und Leute: Heinz Kurt Henisch,
ein Wissenschaftler von Weltbedeutung ...................22
Hory a lidé: Akademický malíř Franz Gruss
Gebirge und Leute:
Der akademische Maler Franz Gruss ......................25
Historie: Rodina muzikantů z Krásné Lípy
Geschichte: Musikerfamilie aus Krásná Lípa ..........26
Aktuality: Ze zimy do jara aneb den s horskou službou
Aktualität: Vom Winter zum Frühjahr,
oder ein Tag mit der Bergwacht ...............................27
Historie: Jáchymov, město, které povstalo
z popela k nové slávě
Geschichte: Jáchymov, eine Stadt, die aus
der Asche zur neuem Ruhm auferstanden ist ...........28
Recept měsíce: Tradiční masopustní koblihy
Rezept des Monats:
Traditionelle Faschingskrapfen ...............................30
Boží Dar: Kiwi Cup a Kiwi Ples 2017
Boží Dar: Kiwi Cup und Kiwiball 2017 ...................31
Vážně nevážně: Co zítra bude, kdo to ví…
Ernsthaft unernsthaft: Was morgen sein
wird, wer weiß… ......................................................32