duben 2023

duben 2023

Z obsahu čísla:

Sport: Běžecké trasy v zimní sezoně 2022/2023
Sport: Langlaufstrecken in der Wintersaison
2022/2023 .................................................................3
Sport: Hodnocení zimní sezony z pohledu
sportovních klubů
Sport: Beurteilung der Wintersaison aus dem
Gesichtspunkt der Sportclubs .................................4
Ze společnosti a kultury: Zajímavé kulturní
a sportovní akce v regionu
Kultur und Gesellschaft: Interessante Kultur- und
Sportveranstaltungen in der Region .......................8
Ze společnosti a kultury: Klášterní areál v Ostrově
otevírá své brány
Kultur und Gesellschaft: Kloster-Komplex in Ostrov
öffnet seine Tore ......................................................9
Z naší přírody: Vodní toky Krušných hor (7. díl):
Rolava od Nejdku do Karlových Varů
Aus unserer Natur: Wasserläufe des Erzgebirges (7. Teil):
Rohlau – von Nejdek bis nach Karlovy Vary ...............10
Z naší přírody: Den otevřených lesů na Božím Daru
Aus unserer Natur: Tag der offenen Wälder in
Boží Dar ...................................................................11
Z naší přírody: Třetihorní vulkanity v centrálním
Krušnohoří (2. díl)
Aus unserer Natur: Tertiäre Vulkanite des zentralen
Erzgebirges (2. Teil) ................................................12
Z naší přírody: Památné a významné stromy
centrálních a západních Krušných hor (7. díl)
Aus unserer Natur: Denkwürdige und bedeutende
Bäume des zentralen und westlichen Erzgebirges
(7. Teil)......................................................................14
Rozhovor: Se Štěpánem Javůrkem, ředitelem
Destinační agentury Krušnohoří
Gespräch: Mit Štěpán Javůrek, Direktor der
Tourismus-Agentur Erzgebirge ...............................17
Historie: Vzpomínka Nejdečana Franze Achtnera
na dobu Velikonoc
Geschichte: Erinnerung Franz Achtners an die
Osterzeit ...................................................................20
Historie: Z Lehmannovy kroniky (18. díl): O rybách
Geschichte: Aus der Lehmannschen Chronik
(18. Teil): Von den Fischen ......................................22
Recept měsíce: Fazolačka
Rezept des Monats: Bohnensuppe ...........................23
Reakce čtenářů: CHKO Krušné hory: ano, či ne?
Leserreaktionen: Naturschutzgebiet Erzgebirge:
Ja, oder nein? ..........................................................24
Sport: Poděkování rolbařům
Sport: Dank an die Spurgerätefahrer ....................26
Zaručené počasí: Jaká byla letošní zima
Das Wetter: Wie war der vergangene Winter .........27
Boží Dar: Jubilejní Dámská jízda
Boží Dar: Jubiläums-Damenfahrt...........................28