červenec 2022

červenec 2022

Z obsahu čísla:

Z naší přírody: Národní přírodní rezervace Rolavská
vrchoviště (dokončení)
Aus unserer Natur: Nationales Naturschutzgebiet
Rolavská vrchoviště (Schluss)..................................4
Z naší přírody: Vodní toky Krušných hor (1. díl):
Černá
Aus unserer Natur: Wasserläufe des Erzgebirges
(1. Teil): Schwarzwasser...........................................5
Ze společnosti a kultury: Poklidná Abertamská pouť
Kultur und Gesellschaft: Friedliches Aberthamer Fest...7
Ze společnosti a kultury: Zajímavé kulturní
a sportovní akce v regionu
Kultur und Gesellschaft: Interessante Kultur- und
Sportveranstaltungen in der Region........................8
Aktuality: Ostrovský porcelán v Národním
technickém muzeu
Aktualität: Schlackenwerther Porzellan im
Nationalen Technischen Museum............................9
Historie: Loučná pod Klínovcem – jedno
z nejmenších měst Krušných hor (4. část)
Geschichte: Loučná pod Klínovcem – eine der
kleinsten Städte des Erzgebirges (4. Teil)................10
Reakce čtenářů: Dějinné obrazy se nemění, mění se
pouze jejich výklad
Leserreaktionen: Die Geschichte ändert sich nicht,
es ändert sich nur ihre Interpretation......................13
Zaručené počasí: I charakter počasí má nárok
na změnu
Das Wetter: Sogar das Wetter darf sich ändern......14
Sport: Šindel cup 2022
Sport: Šindel cup 2022.............................................15
Rozhovor: Se starostou Hroznětína Martinem
Malečkou
Gespräch: Mit dem Bürgermeister der Stadt
Hroznětín Martin Maleček.......................................16
Sport: Hroznatův běh přes Vlčinec 2022
Sport: Hroznata Lauf über Vlčinec..........................18
Historie: Hroznětín: starobylé město na úpatí
Krušných hor (1. část)
Geschichte: Hroznětín: eine altertümliche Stadt am
Fuß des Erzgebirges (1. Teil)....................................19
Historie: Z Lehmannovy kroniky (9. díl)
Geschichte: Aus der Lehmannschen Chronik (9. Teil)...22
Z naší přírody: Povídání o vážkách (3. část)
Aus unserer Natur: Plaudern über die Libellen
(3. Teil)......................................................................24
Historie: Lázně Jáchymov od začátku až do 22. října
1911 (3. část)
Geschichte: Radonbad Jáchymov vom Beginn bis
zum 22. Oktober 1911 (3. Teil)..................................26
Recept měsíce: Třešňová bublanina z Jáchymova
Rezept des Monats: Kirschkuchen aus Jáchymov.......27
Boží Dar: Pozvánka na Anenskou pouť
Boží Dar: Einladung zum Annafest..........................28