září 2021

září 2021

Z obsahu čísla:

Rozhovor měsíce: Loučení faráře Marka
Bonaventury Hrice
Gespräch: Abschied von Pfarrer Marek
Bonaventura Hric...........................................................................3
Z naší přírody: Národní přírodní rezervace
Božídarské rašeliniště (dokončení)
Aus unserer Natur. Nationales Naturschutzgebiet
Gottesgaber Hochmoor (Schluss) .............................6
Ze společnosti a kultury: Zajímavé kulturní
a sportovní akce v regionu
Kultur und Gesellschaft: Interessante Kulturund
Sportveranstaltungen in der Region ..................8
Ze společnosti a kultury: Jáchymovské dožínky 2021
Kultur und Gesellschaft:
Erntedankfest 2021 in Jáchymov ...............................9
Téma: Kde všude na Jáchymovsku chodily děti do školy
Thema: Wo überall sind in der Gegend von
Jáchymov die Kinder in die Schule gegangen ........10
Ze společnosti a kultury: Třicet let spolupráce měst
Nejdek a Augsburg
Kultur und Gesellschaft: Dreißig Jahre der Zusammenarbeit
der Städte Nejdek und Augsburg ....................15
Sport: Krušnohorská osmitisícovka 2021
Sport: Erzgebirgischer Achttausender 2021 ...........16
Z naší přírody: Detektor kovů a hledání pokladů
Aus unserer Natur. Metalldetektor und Schatzsuche ...17
Aktuality: Krušnohoří hostilo první mezinárodní
putovní workcamp
Aktualität: Erzgebirge veranstaltete das erste
internationale Wanderworkcamp ...........................20
Historie: Příběh jedné bedny
Geschichte: Die Geschichte einer Kiste .................... 22
Ze společnosti a kultury: Z Kraslického fi lmVláčku
Kultur und Gesellschaft: Vom fi lmVláček-Festival
in Kraslice ................................................................23
Ze společnosti a kultury: Přebuzská pouť 2021 – akce,
která prošla proměnou
Kultur und Gesellschaft: Frühbußer Kerwa 2021 –
ein Fest hat sich gewandelt .....................................26
Historie: Lékaři v Jáchymově (1. díl)
Geschichte: Ärzte in Jáchymov (1. Teil) ..................28
Zaručené počasí: Z léta do podzimu
Das Wetter: Vom Sommer bis in den Herbst ...........29
Aktuality: Environmentální institut Srdce Poohří
zahájil činnost
Aktualität: Umwelt-Institut „Srdce Poohří“ hat
seine Aktivitäten gestartet .......................................30
Boží Dar: Na krok za zdravím se vydaly téměř dvě
stovky účastníků
Boží Dar: Einen Schritt zur Gesundheit haben fast
zweihundert Teilnehmer gewagt ....................................31
Recept měsíce: Dožínky v Rudohoří
Rezept des Monats: Erntedankfest im Erzgebirge .......32
Vážně nevážně: Krušnohorské epigramy
Ernsthaft unernsthaft: Erzgebirgische Epigramme ...32