srpen 2021

srpen 2021

Z obsahu čísla:

Historie: Krušné hory ve fi lmu a televizi (dokončení)
Geschichte: Erzgebirge im Film
und Fernsehen (Schluss)..............................................................4
Ze společnosti a kultury: Premiéra dokumentárního
fi lmu o Ignáci Sichelbarthovi
Kultur und Gesellschaft: Premiere des Films über
Ignaz Sichelbarth .......................................................5
Aktuality: Juliana – jedno století panenek
Aktualität: Juliana – ein Jahrhundert in Puppen .....7
Ze společnosti a kultury: Zajímavé kulturní
a sportovní akce v regionu
Kultur und Gesellschaft: Interessante Kulturund
Sportveranstaltungen in der Region ..................8
Ze společnosti a kultury: Muzeum Sokolov se
představuje
Kultur und Gesellschaft: Museum Sokolov
stellt sich vor ..............................................................9
Z naší přírody: Národní přírodní rezervace
Božídarské rašeliniště (1. část)
Aus unserer Natur. Nationales Naturschutzgebiet
Gottesgaber Hochmoor (1. Teil) ..................................12
Z naší přírody: Topazová skála Schneckenstein
Aus unserer Natur. Topasfelsen Schneckenstein ....14
Aktuality: Merklínský Plamínek přípravu
nepodceňuje
Aktualität: Die „Flamme“ aus Merklín unterschätzt
die Vorbereitung nicht .............................................17
Rozhovor měsíce: Pasák ovcí Jano
Gespräch: Der Schafhirt Jano ................................18
Z naší přírody: Kousek Texasu v krajině pod Meluzínou
Aus unserer Natur: Ein Stück Texas
in der Gegend vom Wirbelstein .................................... 19
Z naší přírody: Vodní nádrže Krušných hor
(2. díl): Jezeří a Janov
Aus unserer Natur: Stauseen des Erzgebirges
(2. Teil): Jezeří und Janov .......................................22
Aktuality: Socha horníka v areálu
Štoly č. 1 v Jáchymově
Aktualität: Bergmannsstatue im Areal des Stollens
Nr. 1 in Jáchymov ....................................................25
Historie: Ze života fi nanční stráže v Krušných horách
ve 20. letech 20. století (dokončení)
Geschichte: Aus dem Leben der Finanzwache
im Erzgebirge in den 1920er Jahren (Schluss) .......26
Aktuality: Nová naučná stezka v důlní oblasti
„Grün“ u Eibenstocku
Aktualität: Neuer Lehrpfad im Bergbaufeld
„Grün“ bei Eibenstock ............................................29
Aktuality: Brtník na Horním hradu
Aktualität: Die Zeidler auf der Burg Hauenstein ...30
Boží Dar: Slavnostní otevření kostela sv. Anny
Boží Dar: Feierliche Eröffnung
der St. Annenkirche .............................................................31
Recept měsíce: Pohoštění pro stavbaře v Rudohoří
Rezept des Monats: Bewirtung für die Bauarbeiter
im Erzgebirge .........................................................................32