listopad 2020

listopad 2020

Z obsahu čísla:

Ze společnosti a kultury: Mezinárodní dobrovolnictví

na hradě Hartenberg

Kultur und Gesellschaft: Internationale

Freiwilligenarbeit auf der Burg Hartenberg ..........5

Ze společnosti a kultury: Poezie Krušnohoří – POKR

Kultur und Gesellschaft: Poesie des Erzgebirges –

POKR .......................................................................7

Téma Luftu: Jména obcí v pověstech (1. díl)

Thema: Sagen zu Ortsnamen (1. Teil) .....................8

Historie: Jáchymov v 16. století (9. část)

Geschichte: Joachimsthal im 16. Jahrhundert (9. Teil) .9

Hory a lidé: Kraslický kožešník Ota Adler

Gebirge und Leute: Ota Adler – der Kürschner aus

Kraslice ....................................................................11

Historie: Podkrušnohorský Hrob a 400 let od bitvy na

Bílé hoře

Geschichte: Die Stadt Hrob und 400 Jahre seit der

Schlacht am Weißen Berg ........................................12

Z naší přírody: Zajímaví brouci západní části

Krušných hor

Aus unserer Natur: Interessante Käfer des

Westerzgebirges .......................................................14

Rozhovor: Živcový lom na Pískovém vrchu u Potůčků

podruhé

Gespräch: Der Feldspat-Steinbruch bei Potůčky

zum zweiten Mal ......................................................16

Z naší přírody: Výrazné skalní útvary Krušných hor:

Trousnická, Dračí a Bílá skála

Aus unserer Natur: Markante Steinformationen des

Erzgebirges: Trousnická, Dračí und Bílá skála .....18

Historie: Nejdek – v současnosti největší město

západního Krušnohoří (2. díl)

Geschichte: Nejdek – heute die größte Stadt des

Westerzgebirges (2. Teil) .........................................19

Ze společnosti a kultury: Povídání o lípě

Kultur und Gesellschaft: Erzählung von einer Linde .....22

Aktuality: Letošní uzavření hranic připomíná

pamětní deska

Aktualität: Gedenktafel erinnert an Grenzschließung

in diesem Jahr ..........................................................23

Historie: Příběh jáchymovských slunečních hodin

Geschichte: Geschichte der Sonnenuhr in Jáchymov ..24

Zaručené počasí: Údaje z „hornoblatenského

Klementina“

Das Wetter: Daten aus dem „Plattner Klementinum“ ...25

Historie: Před 465 lety zemřel otec mineralogie

Georgius Agricola

Geschichte: Vor 465 Jahre starb der Vater der

Mineralogie Georgius Agricola ..............................26

Recept měsíce: Vepřové maso na český způsob

Rezept des Monats: Schweinefl eisch nach

böhmischer Art ........................................................27

Boží Dar: Ježíškovy trhy budou letos online

Boží Dar: Christkindelsmarkt wird heuer online sein ....28