Vysvěcení kapličky na Mílově

12.04.2014

17.5.2014 od 10:00 bývalá osada Mílov

Proběhne zde slavnostní vysvěcení obnovené kapličky. Vedle hudby, jídla a pití budete moci zakoupit i starší čísla LUFTU.

Kaple Mílov


Obnovená kaplička na Rozhraní – symbol postupného zániku hranic v Krušných horách
V malé osadě Halbmeil (v roce 1950 přejmenované na Rozhraní a někdy nazývané též Mílov) postavila rodina Glaserů v 30. letech 19. století kapličku sv. Jana Nepomuckého k uctění Boha. Kapli hojně využívali místní obyvatelé i poutníci k modlitbám. Po vyhnání německých obyvatel Rozhraní však byla v roce 1953 většina budov v osadě včetně kaple zbourána. Po roce 1990 byla na jejím místě instalována malá pamětní deska a zřízeno posezení. Z Krušnohorského spolku z Breitenbrunnu, konkrétně od Klause Frankeho, jenž dlouhá léta neúnavně loboval u regionálních politiků na obou stranách hranice, pak vzešla iniciativa pro znovuobnovení kaple. V sobotu 17. května se uskuteční její slavnostní vysvěcení.
Úsilí Klause Frankeho vyslyšela partnerská města Boží Dar a Breitenbrunn, která uvažovala o obnovení kaple jako poutního a turistického cíle. Společným úsilím za pomoci pamětníků byly vytvořeny plány na stavbu nové kapličky. Partneři společně projednávali projektový záměr, harmonogram stavby i technické detaily a navrhli propagační materiály, značení přístupových cest i informační tabule. Na financování se podílely rovným dílem obě partnerská města za vydatného přispění evropských fondů (konkrétně Fondu malých projektů Cíle 3).
Kaple byla postavena v rekordním čase během října 2013. Otevření se uskutečnilo 26. února 2014. Do kamenné dlažby kaple je umístěn jeden kámen z každého zbořeného domu bývalé osady Rozhraní.
Cesta ke kapli je vyznačena z obou partnerských měst. Pro turisty a obyvatele byl vytištěn česko-německý leták s mapkou a informacemi z historie i současnosti. Stavbou na původních základech zbořené kaple sv. Jana Nepomuckého na Rozhraní tak vznikl poutní a turistický cíl a místo společného setkávání Čechů a Němců. Díky úzké spolupráci při společném plánování a realizaci projektu došlo k dalšímu posílení vzájemnosti a porozumění obyvatel obou partnerských obcí. Kaple je přístupná návštěvníkům k modlitbám i rozjímání. Je to nové místo setkávání s duchovní a historickou hodnotou.


Die Erneute Kapelle in Halbmeil – ein Symbol der langsamen Schwindung der Grenzen im Erzgebirge
In Halbmeil, der kleinen Siedlung an der deutsch-tschechischen Grenze, wurde in den 30. Jahren des 19. Jh. von der Familie Glaser zu Ehre Gottes die St. Nepomuk Kapelle gebaut. Diese wurde von hiesigen Einwohnern häufig zum Gebet genützt. Nach der Austreibung der Einwohner von Halbmeil wurden im Jahr 1953 die Kapelle und die meisten Häuser der Ortschaft abgerissen.
Nach 1990 wurden am Ort der abgerissenen Kapelle eine kleine Informationstafel und ein Tisch mit Bänken aufgestellt.
Die Initiative zum Neuaufbau der Kapelle kam vom Erzgebirgsverein Breitenbrunn, konkret vom Klaus Franke, der lange Jahre für den Neuaufbau der Kapelle bei den regionalen Politikern auf beiden Seiten der Grenze kämpfte.  Samstag am 17. Mai wird die Kapelle feierlich ausgeweiht.
Seine Mühe erhörten die Partnergemeinden Boží Dar und Breitenbrunn, die an die Erneuerung der Kapelle als Wallfahrts- und Touristenorts dachten. Gemeinsam, nach historischen Dokumenten, wurden Pläne zum Bau der neuen Kapelle vorbereitet. Die Partner besprachen gemeinsam das Projektvorhaben, den Zeitplan und die technischen Details des Baus, ebenfalls wurden Propagierungsmaterialien, Zugangswege und Informationstafeln entworfen. An der Finanzierung beteiligten sich beide Partnergemeinden mit einem bedeutenden Beitrag der Europäischen Union (konkret dem Ziel 3 Kleinprojektfond).
Die Kapelle wurde in einer sehr kurzen Zeit im Oktober 2013 gebaut. Die Kapelle wurde am 26. Februar 2014 eröffnet. In den Fußboden der Kapelle ist je ein Stein vom jeden ehemaligen Haus der Ortschaft Halbmeil eingebaut.
Der Weg zur Kapelle ist von beiden Partnergemeinden ausgeschildert. Für Touristen und Einwohner wurde ein deutsch-tschechischer Flyer mit Karte und Informationen aus der Geschichte und Gegenwart gedruckt.
Durch den Bau auf den Grundmauern der abgerissenen St. Nepomuk Kapelle entstand ein neues Wallfahrt- und Touristenziel, und ein Ort des gemeinsamen Treffens der Deutschen und Tschechen.
Dank der engen Zusammenarbeit bei gemeinsamer Planung und Umsetzung des Projektes kam es zur weiteren Stärkung der Beziehungen und des Verständnisses der Einwohner der beiden Partnergemeinden.
Die Kapelle ist den Besuchern zum Gebet und nachdenken zugänglich. Es ist ein neuer Ort zum Treffen mit geistlichen und historischen Wert.