V Červnovém čísle přinášíme

11.06.2015
  • Filmy o dole Mauricius
  • Rozhovor s ředitelem Léčebných lázní Jáchymov Eduardem Bláhou
  • Zaniklá ves Hüttmesgrün
  • Jáchymov na vrcholu rozvoje
  • Hadí údolí v Osvinově

Jáchymov na vrcholu rozvoje

Město stále roste
V roce 1526 byl vydán statut města Údolí svatého Jáchyma, který významně ovlivnil jeho život. Na jeho titulním listě se píše o obnovení statut, což ukazuje na to, že určitá statuta, normy pro město, již existovala pravděpodobně od roku 1520. Statuta čili pořádky určují bezpečnost a ochranu obyvatel města a sdružení řemesel. Po povstání horníků v roce 1525 bylo nutné vydat nová, předchozí byla totiž zničena ve vypleněné radnici. Závazná nařízení, ustanovení, řády pro život ve městě připravoval po celý rok výbor složený ze zástupců vrchnosti, města a horníků a platila pro Údolí, Nové Město vystavěné za hradem Freudenstein a také pro celý hornický obvod.  A jak město rostlo, tak byla statuta doplňována. Řád pro fořty (1526), řád špitálu a obecní pokladny (1531), řád pro hajné (1538), svatební řád (1538), požární řád (1539, 1555, 1787), řád pro krejčí (1539), řád pro kovářské tovaryše (1540), řád pro vážného (1542), taneční řád (1543), řád pro pivovarnické mistry (1545), řád pro obuvnické tovaryše (1546). V dalších letech přibyly řády pro kováře, zámečníky, cínaře a další řemesla. Ve městě bylo stále větší bohatství a to se projevilo v rozvoji města i po stránce stavební. Hlavně podél Jáchymovského potoka byly vystavěny patricijské domy s nádhernými portály. Na dnešním Hornickém náměstí stojí tři stavby, které představují rozdělení moci v Jáchymově v 16. století. Královská mincovna (1533-1536, po požáru opravena 1538) představuje moc královskou, kostel svatého Jáchyma (1534-1540) představuje moc církevní a budova radnice (1540-1544) představuje moc městskou. Renesanční dům pro novou radnici město odkoupilo od Jeronýma Šlika za značnou částku 2000 zlatých. Dokumentuje to skutečnost jeho zámožnosti. V údolí vzniklo jedinečné renesanční město jednoho stylu, vystavěné v jedné době na "zelené louce".


Město je na vrcholu
Dolování v Jáchymově dosáhlo svého největšího rozvoje v roce 1533. Je odkryto 134 rudných žil, v provozu je 614 dolů a 13 velkých tavicích hutí. V dolech pracuje více než 8000 horníků. V dalším roce dorostl svého maxima i počet obyvatel na 18200 a stal se po Praze druhým nejlidnatějším městem Českého království (Cheb měl asi 15000, Plzeň 3300 a Karlovy Vary 600 obyvatel). V Jáchymově je vystavěno a obydleno 1200 domů, s průměrem asi 15 lidí na jeden dům.  V roce 1540 se v Jáchymově a Abertamech zavádí v dolech pístová čerpadla. Bohužel se již v roce 1535 začaly projevovat první náznaky stagnace dosud tak výnosné těžby a zpracování stříbrné rudy. Nastává sice pozvolný, ale přesto patrný pokles dolování. Avšak pokles dolování se zatím nijak výrazně na životě města neprojevoval.
Jáchymov se stal centrem kulturního života a umělecké tvorby, setkávají se zde učenci a vzdělanci, významní muži tehdejšího světa. Pracují zde zruční řemeslníci i umělci. Městský lékař Magnus Hundt, který ve funkci vystřídal dr. Agricolu, vydává knihu o hornických nemocech a jednoduchých receptech k jejich léčbě (1530). V roce 1533 je v Jáchymově poprvé předvedeno divadelní představení - latinská komedie. Jáchymov navštívil vévoda Jiří Saský a přenocoval zde (1532). Přijel i císař Ferdinand I., zajímal se o stavbu královské mincovny a tento jinak přísně katolický vladař se s uznáním vyslovil o Mathesiově knihovně latinské školy (1534). V roce 1536 lze mezi významné návštěvníky zařadit profesora z Wittenbergu doktora Justuse Jonáše, propagátora lutheránství doktora Jiřího Spalatinuse, novolatinského básníka  Bobanuse Hessuse. Jáchymov také krátce navštívil významný náboženský reformátor Martin Luther (1542).  Byla postavena městská jatka (1534). Jan Hausschild dozírá na stavební provedení oprav staré školy (1533). Městská rada koupila dům Vavřince Šlika pod dolem Svornost a zřídila v něm školu, která se zde nacházela po několik století (1535). Na kostelní věž byly dány hodiny (1539) a také zvon vážící 2500kg (1542). Bohatí měšťané, těžaři, šlechtici a další často věnovali bohaté dary, např. Matthes Sax umožnil finančními dary nákup dalších knih do knihovny latinské školy a také Mathesiovi studium ve Wittenbergu. Hans Bauer daroval do kostela kněžský ornát ze tkaného zlata.


Šlikové ztrácí Jáchymov
Od roku 1526 docházelo stále k systematickému omezování práv Šliků k Jáchymovu. Jako první ztratili právo mincovat, dále postupně přicházeli o vliv na město i na důlní podnikání. V roce 1545 se dostali do formálního